TRỞ VỀ
Hoạt động xã hội

Tặng nhà tình nghĩa và Tặng Sổ Tiết Kiệm


Trao tặng nhà tình nghĩa cho người khó khăn
Tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo
Tâm Đức